Správanie


Ako sa správať a postupovať na ceste duchovného vývoja podľa Rosekruciánov

Učenie Rosekruciánov vychádza z učenia Krista.  Zopakujme si ich zásady, ktorými sa riadia na svojej ceste duchovného vývoja.

Toto je šestnásť rozpoznávacích znakov pravých Rosekruciánov, ktoré boli odhalené jednému pútnikovi anjelom.

1. Trpezlivosť
Prvé dôležité víťazstvo je vydobytie vlastného „svojstva“. Je to víťazstvo nad LEVOM. Nemôže byť premožený divokým a nepremysleným útokom, ale musí byť premožený trpezlivosťou a silou. Snaží sa premôcť nepriateľa dobrotou a tých, ktorí ho nenávidia, darmi. Nehromadí kliatby, ale nechá rásť pšenicu s kúkoľom, pokiaľ obaja nedozrejú a nie sú oddelení Prírodou.
2. Dobrota
Rosekrucián sa nikdy neukáže zachmúrený, alebo ťažkomyseľný, alebo s nevľúdnym a posmešným výzorom v tvári. Jedná dobrotivo a zdvorilo s každým a je vždy ochotný druhým pomôcť. Hoci je značne odlišný od väčšiny, predsa sa snaží prispôsobiť sa ich zvyklostiam, formám a obyčajom. Je preto príjemným spoločníkom, dokáže sa baviť s bohatým rovnako ako s chudobným a vo všetkých vrstvách sa pohybuje tak, že si vydobýja úctu, premohol totiž MEDVEĎA sprostosti.
3. Nepozná závisť
Skôr ako je prijatý medzi Rosekruciánov, musí prejsť hroznou skúškou a uťať hlavu HADOVI závisti, čo je veľmi ťažkou prácou, pretože had je záludný a ľahko sa skryje v nejakom kúte. Rosekrucián je vždy spokojný so svojim údelom a vie, že všetko je tak, ako si zaslúži. Prednosti alebo bohatstvo, ktoré užívajú druhí, ho nikdy neznekľudňujú, ale naopak, praje druhým vždy to najlepšie.
4. Nechváli sa
On vie, že človek nie je nič, iba nástroj v Božích rukách a že nemôže vykonať nič užitočné svojou vlastnou vôľou a že táto je iba v človeku pokazená vôľa Božia. Všetku česť dáva Bohu, a tomu, čo je smrteľné, dáva všetky výtky. Dobre si premyslí tie veci, o ktorých rozpráva a nepoužíva nesvätých slov.
5. Nie je márnivý
Dokazuje tým, že je v ňom niečo pravého a že nie je vakom naplneným vzduchom. Obdiv a kritika sa ho nedotknú, rovnako nie je zarmútený, keď sa mu odporuje, alebo ak narazí na opovrženie. Žije vo svojom vnútri a teší sa z krás svojho vnútorného sveta a nikdy nemá pokušenie ukazovať toto svoje vlastníctvo, alebo sa chváliť nejakým duchovným darom, ktorý snáď získal. Čím väčšie sú jeho dary, tým väčšia je jeho skromnosť a tým bude mať väčšiu ochotu k poslušnosti zákona.
6. Nie je neporiadny
Snaží sa vždy vykonávať svoju povinnosť a jednať podľa tých rozkazov, ktoré boli vydané podľa zákona. Zákon je vpísaný do jeho srdca, preto sú jeho myšlienky a skutky ním ovládané. Vnútorná krása jeho duše žiari späť na jeho skutky svojou pečaťou.
7. Nie je ctižiadostivý
Nič nie je duchovnému vývoju a rozpätiu duše zábranou, než úzky okruh tvári alebo malý rozhľad a sebecký charakter. Stará sa vždy ďaleko viac o blaho ostatných, ako o svoje. Nemá tajný alebo vlastný záujem na ochrane alebo dobročinnosti. Vždy sa snaží konať dobro a neopomenie nikdy príležitosť, ktorá sa mu k tomu ponúka.
8. Je nevzrušiteľný
Je jasné, že osoba, ktorá pracuje k úžitku celku, bude nenávidená. Preto prijíma vzdor a odpor úzkoprsých a krátkozrakých. Ohováračmi je hanený a jeho motívy sú znetvorované. Nevedomí ho posudzujú chybne, „múdrymi“ je zosmiešňovaný a bláznami opovrhovaný. Toto všetko nemôže však myseľ Rosekruciána vzrušiť alebo znekľudniť, práve tak málo môžu narušiť božskú harmóniu jeho duše. Odpor tisícov ľudí ho nemôže odradiť od činu, o ktorom vie, že je dobrý a ušľachtilý a on ich vykoná, aj keby s tým bola spätá strata šťastia a života. Obklopený anjelskými vplyvmi, ktorých hlasy počuje, nebude dotknutý hlukom zvierat. Žije v spoločnosti týchto ušľachtilých bytostí.
9. Nerozmýšľa o iných v zlom
Tí, ktorí zmýšľajú o iných v zlom, vidia len zlo, ktoré sa nachádza v nich samých a ktoré je odrazené a zrkadlené v druhých. Vždy je pripravený uznať všetko to, čo je dobré. Znášanlivosť je cnosť, ktorým sa obzvlášť vyznačuje pred ostatnými. Ak sa javí niektorá vec ako dvojvýznamová, zdržuje sa úsudku tak dlho, až preskúma jej povahu. Pokiaľ však úsudok nie je uzavretý, je skôr naklonený mať o každej veci dobrú mienku, ako zlú.
10. Miluje spravodlivosť
Nikdy sa však nevyvyšuje nad chybami ostatných ako sudca a ešte menej túži potom, aby sa javil, ako ten múdry, čo kára nedostatky druhých. Nenachádza potešenie v tom, aby načúval politickým a osobným sporom. Netúži po ľstivosti líšky, ani po pokrytectve krokodíla alebo dravosti vlka. Teší sa zo spoločnosti tých, ktorí milujú pravdu a sú obklopení mierom a harmóniou ducha.
11. Miluje pravdu
Nie je horšieho diabla nad falošnosťou a ohováračstvom. Falošnosť je substancia zla. Rosekrucián nehľadá žiadne iné svetlo, ako svetlo pravdy a z toho sa neteší sám.
12. Vie mlčať
Tí, ktorí sú falošní, nehovoria pravdu. Dáva prednosť spoločnosti, ktorá dokáže oceniť pravdu, pred tými, ktorí ju pošľapávajú nohami. Svoje poznanie ukrýva vo svojom vnútri, pretože mlčanie je moc. Jeho mlčanlivosť končí iba vtedy, keď „Kráľ“ v jeho vnútri mu nakáže hovoriť, lebo potom to už nie je on, kto rozpráva, ale pravda, ktorá skrz neho hovorí.
13. Verí tomu, čo vie
Verí v nesmrteľnosť večného zákona a v to, že určitá príčina má určitý účinok. Vie, že pravda nemôže klamať a že sľuby vnútorným kráľom učinené, budú splnené, ak nebude tomu sám brániť. Strachu a pochybám je neprístupný a venuje bezpodmienečnú dôveru božskému princípu pravdy, keďže sa prebudil k životu v jeho srdci.
14. Má pevnú nádej
Duchovná nádej je isté presvedčenie, pochádzajúce zo znalosti zákona, že z viery poznané pravdy porastú a splnia sa. Je to vedenie srdca, celkom odlišné od intelektuálnych špekulácií rozumárskeho mozgu. Vie, že v každej veci, nech sa javí akokoľvek zle, sídli v nej dobré jadro a má nádej, že v priebehu vývoja zároveň porastie a premení sa v dobro.
15. Nemôže by premožený utrpením
Vie, že žiadne svetlo nie je bez tieňa a žiadne zlo bez niečoho dobrého a že sila narastá len odporom. Ako náhle poznal existenciu božského princípu vo všetko, nemajú pre neho už vonkajšie vnemy veľkú dôležitosť a nezasluhujú si veľké pozornosti. Jeho hlavným cieľom je pridŕžať sa svojho duchovného vlastníctva a nestratiť korunu, ktorú si vydobyl v boji života.
16. Ostáva stále členom svojej spoločnosti
Mená nehrajú veľkú úlohu. Princíp stojaci pred spoločnosťou Ružového Kríža je pravda. A ten, kto pravdu pozná a v praktickom živote ju nasleduje, je členom spoločnosti, v ktorej vládne pravda.

Povinnosti Rosekruciána

Tí, ktorí sú mŕtvi v tele, budú nasledujúce čítať vonkajším rozumom a tí, ktorí žijú v duchu, rozpoznajú vnútorný zmysel tohto a budú podľa toho konať.
Povinnosti Rosekruciána sú:
1. Utrpenie mierniť a nemocných liečiť, bez toho aby vzali odmenu.
Liek, ktorý podávajú, je cennejší než zlato, je svojho druhu neviditeľný a dá sa všade získať zdarma.
2. Prispôsobiť svoje oblečenie odevu tej zeme, v ktorej toho času prebýva.
Šat ducha je forma, v ktorej býva a musí sa prispôsobiť podmienkam tej planéty, na ktorej prebýva.
3. Raz v roku sa na určitom mieste stretnúť.
Mená tých, ktorí sa na toto miesto nedostavia, ak by ich pozemský beh skončil, budú vymazané z knihy života.
4. Každý člen si musí vyvoliť za svojho nástupcu patričnú osobu.
Každý človek sám je stvoriteľom tejto bytosti, do ktorej osobnosti, na budúcom stupni rebríčku vývoja vstúpi.
5. Písmena R. C. sú emblémom radu.
Tí, ktorí vážne vstúpili do radu, ponesú toto znamenie na svojom tele, ktoré nemôže byť nepozorovateľné tými, ktorí sú schopní ho vnímať.
6. Existencia bratstva sa musí držať v tajnosti 100 rokov od tej doby, čo bolo po prvýkrát založené.
Týchto 100 rokov nepominie skôr, pokiaľ sa ľudstvo neprebudí k vedomiu svojej vlastnej božskej prirodzenosti.

Pravidlá Rosekruciánov:

1. Miluj Boha nado všetko.
Milovať Boha, znamená milovať múdrosť a pravdu. Nemôžeme milovať Boha iným spôsobom, ako poslušnosťou voči božím zákonom. A stať sa schopným svedomite vykonávať túto poslušnosť, vyžaduje znalosť zákona, ktorá sa dá dosiahnuť len cvičením.
2. Venuj svoj čas svojmu duchovnému vývoju.
Ľudský duch môže vrhnúť svoje duchovné paprsky na hmotu, aby dosiahol vedenie o všetkých pozemských veciach.
3. Buď dokonale nesebecký.
Duchovné vedenie začína tam, kde končí všetok zmysel pre vnímanie Ega. Kde končí klam, ktorý sa v človeku zrkadlí, takže sa považuje ako bytosť oddelená a izolovaná od ostatných, tam si začína uvedomovať svoj skutočný stav, ako všeobjímajúce univerzálne a božsky sebavedomé sily.
4. Buď kľudný, pokorný, činný a mlčanlivý.
Brána do vnútorného chrámu sa nazýva „Blaženosť“. Ale nemôže tam vzniknúť žiadne zviera, ale iba ten, kto chodí vzpriamene a je si vedomý svojej pravej hojnosti, ako ľudskej bytosti. Bez námahy nemôže byť vykonané nič. A iba v tichu, keď všetky myšlienky a priania spočinú, môžu Božské harmónie vniknúť do vnútorného ucha.
5. Nauč sa poznať pôvod KOVOV, ktoré sú v tebe obsiahnuté.
Nevedomosť je príčinou utrpenia. To, čo je hmotné, musí byť ukrižované a musí zomrieť, aby to, čo je duchovné, sa vzkriesilo a mohlo žiť.
6. Maj sa na pozore pred mastičkármi a klamármi.
Kto tvrdí, že vlastní vedenie, nevie nič. Len ten, skrze koho hovorí Slovo múdrosti, je múdry.
7. Žij v ustavičnom uctievaní najvyššieho dobra.
Červ hľadá svoju zábavu vo výkaloch a špine. Ale voľný orol rozprestrie svoje krídla a stúpa hore k slnku.
8. Nauč sa najprv teóriu, než sa pokúsiš o prax.
Ten, kto cestuje s dôveryhodným vodcom, bude mať viac bezpečia ako ten, kto sa bráni mať úžitok zo skúsenosti druhých.
9. Buď milosrdný voči všetkým bytostiam.
Všetky bytosti sú v duchu zajedno. Sú od seba oddelené iba ilúziou formy. Ten, kto je milosrdný voči inej forme, v ktorej sa zjavuje univerzálny Jediný Život, ušetrí si vlastné utrpenie.
10. Čítaj staré knihy múdrosti.
Knihy sú pre nezrelého ducha to isté, čo materské mlieko pre kojenca. Musíme najprv piť od druhých, než pozbierame dostatok síl a skúsenosti, aby sme zostúpili k prameni života v nás samých a odtiaľ pili vodu pravdy.
11. Pokus sa pochopiť ich tajný význam.
Čo je vonkajšie, to môže byť videné vonkajšími očami. Ale čo je duchovné, môže byť videné iba duchovným okom.
12. Toto je jedenásť pravidiel, ktoré musia dodržiavať tí, ktorí chcú vstúpiť do chrámu Ružového Kríža. Ale Rosekruciáni majú dvanáste pravidlo, Arkánum, v ktorom spočívajú veľké sily, o ktorých však nie dovolené hovoriť. Nie je rečou smrteľných vyjadriteľné a môže byť odovzdané len od srdca k srdcu.

Naša spása je Kristov život v nás.

Reklamy

6 komentárov

 1. Posted by Beata on 1. februára 2010 at 19:11

  …hm, pekné…tak takého Rosekruciána by som teda chcela stretnúť 🙂

  Odpovedať

 2. Posted by Beata on 1. februára 2010 at 20:27

  …hm, ak by sme boli všetci ako Rosekruciáni, svet by hneď krajšie vyzeral…

  Odpovedať

 3. pozri stránku Milosť Prievidza,tam nájdeš podobné múdrosti aj kázne na duchovné vzdelávanie..ja som bola neveriaca,smrteľne chorá,syna na drogách a dnes sa teším že som spoznala Boha vo svojom živote.. tam je pokoj,radosť, nádej a riešenia na život.
  Doporučujem Renáta

  Odpovedať

 4. Posted by kubik on 4. februára 2013 at 20:59

  akoze pekne napisane. neviem, ci niekto takych vlastnosti na svete je?

  Odpovedať

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: