Čo učí Biblia o Láske k Bohu


Najkrajšia múdrosť je milovať Boha. Sir 1, 14

Dt 5

9 …lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosť otcov na synoch až do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, 10 ale zmilúvam sa až nad tisícimi u tých, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy.

Dt 6

4 Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný!

5 A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.6 A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, 7 poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť.

Dt 10

1 Miluj teda Pána, svojho Boha, a zachovávaj jeho pravidlá, zákony, nariadenia a príkazy v každý čas!

12 A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou,

Dt 11

13 A ak budete poslúchať moje príkazy, ktoré vám dnes ukladám, ak budete milovať Pána, svojho Boha, a slúžiť mu celým srdcom a celou dušou, 14 tak dá vašej zemi dažďa na svoj čas, včasný dážď i neskorý dážď, aby ste mohli pozbierať obilie, mušt a olej…

22 Lebo ak budete zachovávať všetky tieto príkazy, ktoré vám ja prikazujem plniť, ak budete milovať Pána, svojho Boha, a kráčať po všetkých jeho cestách a ak mu budete oddaní…

Dt 13

…  lebo Pán, váš Boh, bude vás chcieť vyskúšať, aby sa zvedelo, či naozaj milujete Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej svojej duše.

Dt 30

6 Potom Pán obreže tebe a tvojmu potomstvu srdce, aby si miloval Pána svojho Boha, z celého srdca a z celej svojej duše, aby si mohol žiť.

15 Hľa, dnes som predložil pred teba život i šťastie a smrť i nešťastie 16 a prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa – a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať …

19 Za svedkov proti vám volám nebo i zem: Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo, 20 keď budeš milovať Pána, svojho Boha, a poslušne a verne sa vinúť k nemu; lebo pre teba to znamená život a dlhodobé prebývanie v krajine, o ktorej prisahal Pán, tvoj Boh, Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že im ju dá.”

Joz 22

5 Len na to veľmi dbajte, aby ste konali podľa príkazu a zákona, ktorý vám uložil Pánov služobník Mojžiš: milovať Pána, svojho Boha, kráčať po všetkých jeho cestách, zachovávať jeho príkazy, prilipnúť k nemu, slúžiť mu celým svojím srdcom a celou svojou dušou.”

Joz 23

11 Dávajte si veľký pozor na seba, aby ste milovali Pána, svojho Boha!

1Kr 3

3 Šalamún miloval Pána a kráčal podľa príkazov svojho otca Dávida.

Neh 1

5 … “Prosím, Pane, Bože nebies, veľký, hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a milosrdenstvo voči tým, čo ťa milujú a čo sa pridŕžajú tvojich prikázaní, 6 nech sú tvoje uši pozorné a tvoje oči otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka…

Sir 1

8 Jeden je najvyšší Stvoriteľ všemohúci – mocný a veľmi obávaný Kráľ – ktorý sedí na svojom tróne a vládne – je to Boh. 9 On ju (múdrosť) stvoril Duchom Svätým – on ju videl, spočítal a zmeral. 10 Vylial ju na všetky svoje diela a na všetkých ľudí podľa svojho daru, lebo ju udeľuje tým, ktorí ho milujú.

14 Najkrajšia múdrosť je milovať Boha.

Sir 2

18 Ktorí sa boja Pána, nebudú neposlušní jeho slovu, ktorí ho milujú, zachovajú jeho cestu.

19 Ktorí sa boja Pána, hľadajú, čo je mu milé, a ktorí ho milujú, budú plní jeho zákona.

Sir 3

4 Kto miluje Boha, uzmieruje ho za svoje hriechy, zdržuje sa ich a nájde vyslyšanie pri dennej modlitbe.

Sir 7

32 Z celej svojej sily miluj toho, ktorý ťa stvoril, a jeho služobníkov nenechaj opustených!

Sir 13

18 Celou dušou miluj Boha a pros ho o záchranu!

Sir 25

16 Bázeň pred Bohom je počiatkom lásky k nemu, viera však počiatkom oddanosti jemu.

Sir 34

14 Duch bohabojných bude mať život a svojím navštívením ich Boh požehnáva.

15 Svoju nádej skladajú vo svojom Vysloboditeľovi, lebo oči Pána sledujú tých, ktorí ho milujú.

Sir 47

9 Pri každom svojom počínaní vzdával chválu Svätému a Vznešenému oslavnou rečou.

10 Celým svojím srdcom vychvaľoval Pána, lebo miloval Boha, svojho stvoriteľa, a on mu udelil silu proti nepriateľom.

24 Ale Boh neopustí svoje milosrdenstvo, ani nezruší, ani nezničí svoje diela, nezničí potomkov svojho vyvoleného, ani nezahubí potomstvo toho, kto miluje Pána.

Dan 9

4 Modlil som sa teda k Pánovi, svojmu Bohu, a vyznával som sa. I hovoril som: “Prosím, Pane, Bože veľký a hrozný, ktorý zachovávaš zmluvu a milosrdenstvo k tým, čo ťa milujú a zachovávajú tvoje príkazy!

Dan 14

37 Daniel hovoril: “Spomenul si si na mňa, Bože, a neopustil si tých čo teba milujú.”

1Mach 4

33 Poraz ich mečom mužov, ktorí milujú teba, aby ťa piesňami zvelebovali všetci, ktorí poznali tvoje meno!”

Tob 13

15 Nuž, raduj sa a plesaj nad synmi spravodlivých, lebo sa všetci zhromaždia a dobrorečiť budú večnému Pánovi. Blažení sú, čo ťa milujú, blažení tí, čo sa tešia z tvojho pokoja!

Tob 14

7 … Radovať sa budú tí, čo milujú Boha úprimne, tí však, čo páchajú neprávosť a hriech, zmiznú z povrchu zeme.

Ž 5

12 Nech sa tešia všetci, čo majú v teba dôveru, a naveky nech jasajú. Chráň ich a nech sa radujú v tebe, čo tvoje meno milujú.

Ž 18

2 Povedal teda: Milujem ťa, Pane, moja sila; 3 Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj. Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem; ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca. 4 Vzývať budem Pána, lebo jemu patrí chvála, a budem zachránený pred nepriateľmi.

Ž 31

24 Milujte Pána, všetci jeho svätí. Pán verných chráni, ale plnou mierou odpláca tým, čo si počínajú pyšne.

Ž 69

36 Lebo Boh zachráni Sion a vybuduje mestá Júdove; usadia sa tam a budú ich majetkom.

37 A zdedia ho potomci jeho služobníkov a tí, čo milujú jeho meno, budú v ňom prebývať.

Ž 97

10 Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti, veď on ochraňuje svojich svätých a vyslobodzuje ich z rúk hriešnika.

Ž 122

6 “Nech sú bezpeční, čo ťa milujú.

Ž 145

20 Pán ochraňuje všetkých, čo ho milujú, a ničí všetkých hriešnikov

Prís 8

21 bohatstvom obdarúvam tých, čo ma milujú, napĺňam ich pokladnice. (šalamún o láske k božej múdrosti)

Iz 56

6 A cudzincov, čo lipnú k Pánovi, aby mu slúžili, milovali meno Jahve a boli mi sluhami, všetkých, čo bdejú nad sobotou, by ju neznesvätili, a pridržiavajú sa mojej zmluvy, 7 zavediem na svoj svätý vrch a rozradostím ich v svojom dome modlitby; ich celopaly, ich obety budú ľúbeznými na mojom oltári. Veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy!”

Prís 3

3 Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú! Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca!

Prís 10

12 Nenávisť vyvoláva rozbroje, láska však ututláva všetky priestupky.

Prís 15

17 Lepšia je zelenina za pokrm a láska popritom, ako vykŕmený vôl a pritom nenávisť.

Pies 8

6 Na srdce si ma pritlač jak prsteň, sťa pečať na svoje rameno! Lebo láska je mocná ako smrť a vášeň lásky tvrdá ako podsvetie. Jej páľa – to ohňa plápoly, jej plamene, to Jahveho je žiar.

7 Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia

Mud 3

9 Tí, čo mali v neho nádej, poznajú pravdu a čo boli verní, v láske zotrvajú pri ňom, lebo milosti a zľutovania sa dostane jeho vyvoleným.

Oz 10

12 Sejte si podľa spravodlivosti, žnite podľa lásky.

Nový Zákon:

Mt 10

37 Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.38 Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.

Mt 22

36 “Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?”

37 On mu povedal: “Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!

38 To je najväčšie a prvé prikázanie.

39 Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!

40 Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.”

Mt 24

11 Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.

12 A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska.

Mk 12

28 “Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?”

29 Ježiš odpovedal: “Prvé je toto: “Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán.

30 Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!”

31 Druhé je toto: “Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!” Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto niet.”

Lk 7

47 Preto ti hovorím: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje.Komu sa menej odpúšťa, menej miluje.”

Lk 10

25 Tu vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby ho pokúšal: “Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?”

26 Ježiš mu vravel: “Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?”

27 On odpovedal: “Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!”

28 Povedal mu: “Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!”

Lk 11

42 No beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate! Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať!

Jn 5

42 Ale vás poznám, že nemáte v sebe Božiu lásku.

Jn 8

42 Ježiš im odvetil: “Keby bol vaším otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal.

47 Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate, lebo nie ste z Boha.”

Jn 14

15 Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.

23 Ježiš mu odpovedal: “Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.

30 Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc, 31 ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec. Vstaňte, poďme stadiaľto!

Jn 16

27 Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha.

Jn 21

15 Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: “Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?” Odpovedal mu: “Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.” Ježiš mu povedal: “Pas moje baránky.”.

1Jn 4

7 Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.

8 Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.

20 Ak niekto povie: “Milujem Boha,” a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.

21 A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.

1Jn 5

1 Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho narodil.

2 Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania.

1Jn 2

5 Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá. A podľa toho vieme, že sme v ňom.

15 Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska.

Rim 5

5 A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.

Rim 8

28 Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.

Rim 13

10 Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska.

1Kor 2

9 Ale, ako je napísané: “Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.10 Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.

1Kor 13

1 Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.

2 A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

3 A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.

13 A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.

1Kor 14

1 Usilujte sa o lásku, dychtite po duchovných daroch, zvlášť aby ste prorokovali.

1Kor 16

14 Nech sa všetko medzi vami deje v láske.

24 Moja láska nech je s vami všetkými v Kristovi Ježišovi.

2Kor 5

14 Lebo nás ženie Kristova láska, keď si uvedomíme, že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli.

15 A zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych.

Gal 5

6 Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera činná skrze lásku.

22 Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť, 23 miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet. 24 Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami.

Ef 1

3 Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. 4 Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; 5 On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi…

Ef 3

16 … aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, 17 aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske 18 mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka 19 a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá.

Ef 5

1 Napodobňujte Boha ako milované deti 2 a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!

Flp 1

9 A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní, 10 aby ste vedeli rozoznať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez hany pre Kristov deň,

Kol 3

13 Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! 14 Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti!

2Sol 2

10 idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení.11 A preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži 12 a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť.

2Sol 3

5 Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.

1Tim

5 Cieľom prikázania je láska vychádzajúca z čistého srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery, 6 od čoho niektorí odbočili a dali sa na prázdne reči. 7 Chcú byť učiteľmi zákona, a nerozumejú ani tomu, čo hovoria, ani tomu, čo tvrdia.

1Tim 6

10 Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolesti.

2Tim 1

7 Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.

Hebr 6

10 Veď Boh nie je nespravodlivý, že by zabudol na vaše skutky a na lásku, ktorú ste prejavili jeho menu, keď ste posluhovali – a ešte posluhujete – svätým.

Jak 1

12 Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú.

Jak 2

5 Počúvajte, moji milovaní bratia! Nevyvolil Boh tých, čo sú vo svete chudobní, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva, ktoré prisľúbil tým, čo ho milujú?

1Pt 1

8 Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, 9 že dosahujete cieľ svojej viery – spásu duší.

1Pt 4

8 A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.

Júd 1

21 Zachovajte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život.

Zjv 2

4 Mám však proti tebe to, že si zanechal svoju prvotnú lásku.

Zdroj: http://svatepismo.sk/

Reklamy

5 komentárov

 1. Posted by Rado V. on 7. júna 2013 at 21:07

  pridávam na blogy…….

  ……ako sa hovorí sra… na všetko.Poprosil by som pomoc pre všetkých čo ich zaplavila veľká voda nech sa za Dušičky v Nemecku,Rakúsku,Čechách na Slovensku a teraz hlavne v Maďarsku dočkajú pokoja a hlavne slniečka i pomoci.Zapojme sa všetci a poprosme pre nich o pomoc……..Všetko sa dá!!Sila myšlienky je neskutočná,sila dobra je zázračná…. http://www.youtube.com/watch?v=IOF0BuAxznE Nech všetkým Pánbožko pomáha , nech nájdu u Neho útechu i oporu,nech nezúfajú a veria,že sa to zvládne……….o čo príde to bude nahradené,čo stratia to novo nadobudnú………Modlíme sa za všetkých čo v Európe trpia a posielame veľa objatí i síl………… http://www.gloria.tv/?media=97104 Dobrú noc všetkým.R

  Odpovedať

 2. Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, ale siedmy deň je sobota Pána, tvojho Boha. V ten deň nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani prišelec, čo býva v tvojich bránach. Lebo Pán za šesť dní utvoril nebo i zem, more a všetko, čo je v nich, a na siedmy deň odpočíval. Preto Pán sobotu požehnal a vyhlásil ju za svätú.

  Odpovedať

 3. Určite nie je láskou, keď niekto niekoho zabije. Boží syn prišiel hlásať slovo Lásky a Pravdy, a pomôcť ľudstvu nájsť stratenú cestu zo stavu duchovného spánku. Odpoveďou bola vražda. A dali ho ukrižovať práve kňazi, ktorí sa tvárili, že slúžia Bohu; išlo im však iba o vlastný prospech a moc. Temná história zabíjania trvala skoro dve tisícročia – ako usvedčenie z vraždy Božieho syna. Po tom, ako Ježiša ukrižovali, prenasledovali apoštolov a niektorých aj zabili. Rovnako tak prenasledovali raných kresťanov, ktorí mali skutočnú živú vieru podľa Ježišovho slova – nie fanaticky prijímané naučené dogmy. Keď správa cirkvi prešla do zvrchovanej moci pápežov, zabíjanie sa rozmohlo ešte viac. A to v mene Boha! Beštiálne mučenie a vraždenie tých, ktorí sa dostali do rúk cirkvi bolo dokonca pápežovým vyhlásením dopredu ospravedlnené, odpustené a vysvätené Bohom. Kto sa nepodvolil rozhodnutiu koncilu, ktoré muselo byť potvrdené pápežom, bol vyhlásený za kacíra. Napríklad počas jednej noci bolo vo Francúzku zavraždených 30000 kresťanov, ktorí rovnako verili v Ježiša Krista, ale nepodriadili sa pápežovi. A niet sa čo čudovať, lebo pápežský úrad až do nedávnej doby zastávali často tí najväčší netvori. Pápeži žili v neresti a opilosti a neštítili sa zneužívať ženy a dievčatá. Tie, ktoré sa vzopreli, dali mučiť. Nečudo, že počas pápeža Leva X (1513-1521), ktorý si vydržiaval 30 dvorných dám, vystúpil Luther so svojou reformou.

  Odpovedať

 4. Posted by Earle Padilla on 25. augusta 2013 at 09:40

  Ježiš nás učí aj iný spôsob, ako milovať Pána Boha. Pre Ježiša milovať znamená plniť Otcovu vôľu, dať mu k dispozícii myseľ, srdce, sily, ba i sám život: Otec mal s ním plán a on sa mu oddal celý. Evanjelium nám ukazuje, ako je vždy a úplne zameraný na Otca (porov. Jn 1,18), vždy v Otcovi, vždy s úmyslom hovoriť jedine to, čo počul od Otca, a plniť len to, čo mu káže konať Otec. Aj od nás žiada to isté. Milovať znamená plniť vôľu milovaného, a to bezhranične, celým svojím bytím, „celým srdcom, celou dušou a celou mysľou“. To preto, lebo láska nie je iba cit. Ježiš sa pýta všetkých, čo mu prejavujú lásku len slovami: „Čo ma oslovujete: ,Pane, Pane,‘ keď nerobíte, čo hovorím?“ (Lk 6, 46).

  Odpovedať

 5. celkom mi tento článok zmenil celý dnešný deň .. budem milovať Boha, ved koho iného môžem milovať ak nie Boha

  Odpovedať

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: