Nestačí viera v Krista, ako ju mnohí chápu.


Mnohí si dozaista všimli, že kresťanskí kazatelia rôznych cirkví sľubujú spásu za to, ak uveríme v Krista. Držia sa pritom napríklad týchto slov:

“Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.

Čo sa ale stalo? Mnoho “veriacich” je presvedčených, že sú spasení a majú večný život, pretože uverili v Syna. Myslia si to preto, lebo ich to tak naučili a nikdy zrejme sami nečítali dôkladne Bibliu. Z tohto dôvodu sa z nich stávajú otroci náboženstva a oddaní cirkevným predstaviteľom.  Čo je však dôkazom toho, že človek naozaj uveril tak, ako to myslel Ježiš? Čítajme Bibliu: “A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znameniav mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk, a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“ (Marek 16,17),  alebo “Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.” (Ján 14,12).

Čiže koho sprevádzajú takéto znamenia, ten naozaj uveril v Krista – poznáte takého veriaceho?

Spomeňme si, čo píše Ján (1. kap.): “Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.”…”A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.”…”Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho menočo sa nenarodili ani z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha.

Čiže apoštol Ján pod vplyvom Ducha Svätého píše, že Kristus je SLOVO a tí uverili v Neho, ktorí sa narodili z Boha. Čiže toto je živá viera, ktorej podmienkou je – narodiť sa z Boha. Ale čo to znamená? Čítajme Jána 3,5: “Ježiš odpovedal: “Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť.”

Kristus je SLOVO a neučil náhodou, že najväčšie prikázanie je Milovať Boha z celého srdca… Na tomto prikázaní je postavená živá viera a bez dodržiavania tohto prikázania na prvom mieste nie sme hodní vojsť do Božieho kráľovstva: “Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden” (Matúš 10.37). Ak si niekto napriek tomu myslí, že stačí viera bez pravej Lásky k Bohu, ako si ju bežne ľudia vysvetľujú a ak verí Slovu, nech číta ďalej: “…a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol” (1Kor 13,2).

Čiže vieme, že živá viera sa prejavuje v človeku skutkami, aké robil Ježiš a že to možno dosiahnuť vtedy, ak sa narodíme aj z Ducha. Ak máme veriť Slovu, musíme dodržiavať Jeho prikázania a musíme začať hneď s najväčším prikázaním – Láskou k Bohu. Iba tak sa môžeme narodiť z Ducha Božieho. Čítajme: “Ježiš mu odpovedal: “Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok (Ján 14,23). Prečo je napísané, že až potom ho bude Otec milovať, ak veríme, že Boh miluje všetkých bez rozdielu a od počiatku? Pretože sa to hovorí z pohľadu človeka, ktorý bude milovať Krista. Ten človek bude konečne cítiť v sebe Lásku, ktorou ho Otec miluje – pretože sa naplní časť z Ježišovej modlitby “príď Kráľovstvo Tvoje” – čo znamená aj to, že sa vytvorilo v človeku, ktorý miluje Boha na prvom mieste, Božie kráľovstvo (“prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok”). Potom môže človek povedať, že “má v sebe živého Boha” a taký človek podľa modlitby “buď vôľa Tvoja” snaží sa konať iba Božiu Vôľu  a robiť všetko, čo sa Bohu páči, aby bolo Meno Božie oslávené. A tu dochádza k znovuzrodeniu sa z Ducha (“narodí sa z Boha”) – lebo Božia Láska, ktorú človek prežíva, ho premieňa v božie dieťa a hriech nad ním už nemá moc. Láskou sa človek zbavuje viny za svoje prechádzajúce hriechy a prestáva páchať nové hriechy. Božia Láska naučí človeka milovať všetkých, aj nepriateľov a vlastne celé Stvorenie.  Lukáš 7,47: “Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje.” Na tomto mieste Ježiš povedal, že hriechy sa odpúšťajú zásluhou Lásky, ktorú sme si vypestovali.

To je Cesta, ktorú nás učil Kristus – milovať Boha – lebo až potom zažijeme, že aj Boh nás miluje – to je živá viera, že robíme tak, ako nás učí Slovo. (V tom sa mýlia niektorí ľudia, keď iba duchovným cvičením, bez pomoci Boha, chcú dosiahnuť dokonalosť). Potom až robíme skutky, aké robil Ježiš, pretože je v človeku Božia Prítomnosť.

Ale pozor, nenechajme sa pomýliť niekým, kto koná tiež “zázračné” skutky. “Nadprirodzenými” schopnosťami môže človeka obdariť aj Ten Zlý, aby ho zviedol z cesty a to sa mu podarí, ak človek nepôjde Cestou Lásky k Bohu podľa učenia Krista a obchádza tú úzku bránu. “Lebo vystúpia falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Hľa, hovorím vám to vopred” (Matúš 24,24).

Nenechajme sa mýliť ľuďmi a ich učeniami, ale namáhajme svojho ducha, pracujme so Slovom, aby v nás “ožilo Slovo” a nepriveďme svojho ducha jeho nečinnosťou k úpadku a zatrateniu. “Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami” (Matúš 25,29).

Kto vlastne chce, aby Boh za nás trpel? Za naše hriechy? Veď kto naozaj miluje Krista, zrejme nechce, aby Kristus trpel, lebo miluje Krista a Jeho Otca a túži sám vziať utrpenie na seba a nielen za seba, ale za všetkých. Niekto však učí opak – “užívajte si na Zemi a trpieť bude za vaše hriechy Boh”. Tí, ktorí Boha nemilujú, odmietajú odčiniť svoje hriechy sami, ale keby mali aspoň živý úmysel vziať vinu a trest na seba z lásky ku Kristovi, tak predsa “kto veľa miluje, tomu je veľa odpustené“; a preto by nemusel nakoniec trpieť. Kto chce, aby trpel Boh, sám bude trpieť.

Ak človek znovuzrodený z Ducha chce slúžiť Bohu, čo povie Bohu po smrti? “Nechaj si ma tu užívať blaho v nebi”, alebo “chcem Ti  Otče naďalej slúžiť, preto ma pošli naspäť na Zem, ako si poslal svojho Syna, alebo Eliáša v Jánovi Krstiteľovi, aby som ti mohol opäť slúžiť, lebo tam ma potrebujú tvoje stratené deti a ešte je ich veľa, ktoré treba zachrániť.” Boh môže všetko, veď je všemohúci, ale človek povie, že je to nemožné, lebo Ježiš nepovedal o tejto možnosti a preto vraj má duša jedinú možnosť žiť na Zemi. Vtedy sa človek stavia svojou múdrosťou nad Boha. Ježiš však povedal toľko, koľko bolo potrebné k spáse a ďalšie veci má oznámiť človeku Duch Pravdy. Ale Ducha Pravdy dostáva ten, kto miluje Boha. A ak by aj niekto z cirkevných predstaviteľov prijal posolstvo od Ducha Pravdy, ktoré by nebolo zakotvené v zákonoch cirkvi, nemohol by ho prezentovať, pretože by bol exkomunikovaný ako posadnutý zlým duchom. Ale pozor, ak niekto bude hovoriť proti Duchu Svätému: “Preto vám hovorím: Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpusti. Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku ani v budúcom (Matúš 12,31). Preto dávajme pozor, aby sme neoznačili Ducha Svätého a jeho Pravdu za prácu zlých duchov.

Verím, že o pár desaťročí sa bude hľadieť aj na jedenie mäsa ako na nemorálny a neskôr dokonca na ohavný čin, ak bude aj naďalej dostatok inej zdravej potravy. Veď človek už nepotrebuje jesť mäso a úbohé zvieratko s tým nesúhlasí, dokonca plače a bráni sa ako len môže, ak má byť násilne zabité kvôli pôžitkárstvu človeka. Aj keby to bolo povolené, stále je na človeku, ako sa rozhodne, či chce ubližovať tvorom, ktoré Boh stvoril a zneužije svoju nadradenosť, alebo ich nechá žiť.

PS: Mojimi myšlienkami som nenarážal na žiadne konkrétne náboženstvo, veď ich  nepoznám dokonale, ale písal som to pre lepšie pochopenie pre tých, ktorí boli zvedení zo svojej cesty tak, že si namiesto pravého vzťahu s Bohom vytvorili závislý vzťah na náboženstve alebo na svojom kazateľovi, či duchovnom učiteľovi.

Minne

Reklamy

3 komentáre

 1. Posted by Beata on 12. marca 2013 at 12:38

  …pekne si to vysvetlil *Minne… 🙂

  Odpovedať

 2. Mine som rada, že si v článku poukázal na to ako sú ľudia viac sfanatizovaný cirkvou ako pravou vierou v Boha. Chodia do kostola na všetky možné prikázania a ešte ani nie sú poriadne vonku a už ohovárajú a rúhajú sa, sú falošný a chladný. Nehovorím že všetci. Myšlienky toho autora vnímam rovnako. Ježiš konal všetko v mene Božom. Ak pocítime v sebe Božiu lásku, lebo dosiahneme Kristovú úroveň, vtedy budeme bližšie k Bohu a budeme konať skrz Boha. Aspoň tak som to pochopila.

  Teraz som čítala o liečiteľovi Brunovi Groeingovi, ktorý dokázal robiť v liečení zázraky. Stále tvrdil, keď mu ľudia ďakovali, že on nelieči, ale Boh lieči skrz neho.

  Ďakujem za nové myšlienky. Želam pokojný a naplnený deň niečim príjemným. 😉

  Odpovedať

 3. Posted by vlado on 3. mája 2014 at 16:07

  Dobré myšlienky,na zamyslenie. Všeliaké viery a neviery len odvádzajú ludí od pravdy.Keď padnú náboženstvá nastane zlatý vek.

  Odpovedať

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: