Kto miluje syna alebo dcéru viac ako Mňa, nie je Ma hoden. (Mt 10.37)


V tomto článku opäť nebudem sám filozofovať, ale vybral som z Nového a Starého Zákona “Slovo”, ktoré je pre človeka najdôležitejšie.

Minne

 

 

 

 

 

Evanjelium podľa Matúša:

10.37 Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.

22.37 Hlavné prikázanie: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!

22.39 Druhé prikázanie je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!

Evanjelium podľa Marka: 

12.30 “Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!”

12.31 Druhé je toto: “Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!” Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto niet.”

12.32 Zákonník mu vravel: “Dobre, Učiteľ, správne si povedal: “Jediný je a okrem neho iného niet;”

12.33 a milovať ho z celého, srdca, z celého rozumu a z celej sily” a “milovať blížneho ako seba samého” je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.”

12.34 Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: “Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.” A už sa ho nik neodvážil vypytovať.

Evanjelium podľa Lukáša:

6.27 Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia,…

6.32 Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú.

6.35 Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.

7.47 Preto ti hovorím: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje.

7.48 A jej povedal: “Tvoje hriechy sú odpustené.”

10.27 On odpovedal: “Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!”

Evanjelium podľa Jána:

3.16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.

3.19 A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.

5.42  Ale vás poznám, že nemáte v sebe Božiu lásku.

8.42 Ježiš im odvetil: “Keby bol vaším otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal.

12.25 Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život.

13.34 Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.

13.35 Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.”

14.15 Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.

14.21 Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.

14.23 Ježiš mu odpovedal: “Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.”

14.24 Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal.

14.31 ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec.

15.9 Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!

15.10 Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske.

15.12 Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás.

15.13 Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.

15.17 Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.

16.27 Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha.

17.22 A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno –

17.23 ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.

17.24 Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta.

17.26 Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.

21.15 Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: “Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?” Odpovedal mu: “Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.” Ježiš mu povedal: “Pas moje baránky.”

List Rimanom:

5.5 A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.

5.8 Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici.

8.28 Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.

8.35 Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?

8.39 …ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

13.9 Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!

13.10 Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je Láska.

Prvý list Korinťanom:

2.9 Ale, ako je napísané: “Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.”

8.1 Ale poznanie nadúva, kým láska buduje.

8.3 Ale ak niekto miluje Boha, toho Boh pozná.

13.4 Láska je trpezlivá, Láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa,

13.8 Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie.

13.13 A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.

14.1 Usilujte sa o lásku, dychtite po duchovných daroch, zvlášť aby ste prorokovali.

16.14 Nech sa všetko medzi vami deje v láske.

24 Moja láska nech je s vami všetkými v Kristovi Ježišovi.

Druhý list Korinťanom:

5.14 Lebo nás ženie Kristova láska, keď si uvedomíme, že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli.

List Galaťanom:

2.20 Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.

5.6 Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera činná skrze lásku.

5.13 Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske!

5.14 Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: “Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!”

5.22 Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť,

5.23 miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.

24 Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami.

25 Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme. Nepachtime po márnej sláve, nedráždime sa navzájom, nezáviďme jeden druhému.

List Efezanom:

3.14 Preto zohýnam kolená pred Otcom,

3.15 od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi:

3.16 nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek,

3.17 aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske

3.18 mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka

3.19 a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá.

4.15 Ale žime podľa pravdy, v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista.

List Filipanom:

1.8 Boh mi je svedok, ako po vás všetkých túžim srdcom Krista Ježiša.

1.9 A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní,

1.10 aby ste vedeli rozoznať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez hany pre Kristov deň,

1.11 plní ovocia spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.

List Kolosanom:

1.4 lebo sme počuli o vašej viere v Krista Ježiša a o láske, akú máte k všetkým svätým,

1.7 Tak ste sa to naučili od nášho milovaného spolupracovníka Epafrasa. On namiesto nás verne slúži Kristovi;

1.8 on nám rozprával aj o vašej láske v Duchu.

3.14 Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti!

3.15 A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!

3.16 Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.

3.17 A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.

Druhý list Solúnčanom:

3.5 Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.

Prvý list Timotejovi:

1.3 Keď som šiel do Macedónska, prosil som ťa, aby si zostal v Efeze a prikázal niektorým, aby neučili inak

1.4 a nezaoberali sa bájkami a nekonečnými rodokmeňmi, ktoré podporujú viac škriepky ako Boží plán, ktorý je vo viere.

1.5 Cieľom prikázania je láska vychádzajúca z čistého srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery,

1.6 od čoho niektorí odbočili a dali sa na prázdne reči.

1.7 Chcú byť učiteľmi zákona, a nerozumejú ani tomu, čo hovoria, ani tomu, čo tvrdia.

1.8 Vieme, že zákon je dobrý, ak ho niekto správne používa,

1.9 pričom vie, že zákon nie je daný pre spravodlivého, ale pre nespravodlivých a nepoddajných, pre bezbožných a hriešnikov, pre zvrhlých a svetákov, pre otcovrahov a matkovrahov, pre vrahov vôbec,

1.10 pre smilníkov, súložníkov mužov, únoscov, luhárov, krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa prieči zdravému učeniu,

1.11 podľa evanjelia o sláve blahoslaveného Boha, ktoré mi bolo zverené.

List Hebrejom:

6.10 Veď Boh nie je nespravodlivý, žeby zabudol na vaše skutky a na lásku, ktorú ste prejavili jeho menu, keď ste posluhovali – a ešte posluhujete – svätým.

10.24 Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom.

12.5 A zabudli ste na povzbudenie, ktoré sa vám prihovára ako synom: “Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa on karhá.

12.6 Lebo koho Pán miluje, toho tresce, a šľahá každého, koho prijíma za syna.

12.7 Je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna by otec nekarhal?

12.8 Ak ste mimo výchovy, na ktorej dostali účasť všetci, potom ste nemanželské deti, a nie synovia!

Jakubov list:

1.12 Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú.

Prvý Petrov list:

1.8 Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy,

1.9 že dosahujete cieľ svojej viery – spásu duší.

1.10 Túto spásu hľadali a skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti, pripravenej pre vás.

1.11 Skúmali, na ktorý čas a na aké okolnosti ukazuje Kristov Duch, ktorý bol v nich, keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach a o sláve, ktorá po nich nasledovala.

1.12 A bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo vám teraz zvestujú hlásatelia evanjelia v Duchu Svätom, zoslanom z neba, na čo túžia hľadieť aj anjeli.

1.22 Poslušnosťou pravde ste si očistili duše, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva. Preto sa zo srdca navzájom vrúcne milujte!

1.23 Veď ste sa znovuzrodili nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného: Božím slovom, živým a večným.

1.24 Lebo každé telo je ako tráva a všetka jeho sláva ako kvet trávy. Tráva uschne, kvet odpadne,

1.25 ale Pánovo slovo trvá naveky. A to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo.

4.8 A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.

Prvý Jánov list:

2.5 Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá. A podľa toho vieme, že sme v ňom.

2.15 Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska.

3.8 Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. A Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky.

3.9 Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo v ňom ostáva jeho semeno; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha.

3.10 Podľa tohto sa dajú rozoznať Božie deti od detí diablových: kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha; ani ten, kto nemiluje svojho brata.

3.11 Lebo toto je zvesť, ktorú ste počuli od začiatku: aby sme jeden druhého milovali.

3.14 My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti.

3.15 Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život.

3.16 Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov.

3.17 Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska?

3.18 Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.

3.19 Podľa toho poznáme, že sme z pravdy, a upokojíme si pred ním srdce.

4.7 Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.

4.8 Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.

4.9 A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.

4.10 Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

4.11 Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní Milovať jeden druhého.

4.12 Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom; Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.

4.16 A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.

4.17 Láska v nás je dokonalá v tom, že máme dôveru v deň súdu, lebo ako je on, tak sme aj my na tomto svete.

4.18 V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.

4.19 My milujeme, pretože on prvý miloval nás.

4.20 Ak niekto povie: “Milujem Boha,” a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.

4.21 A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.

5.1 Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca,miluje aj toho, kto sa z neho narodil.

5.2 Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania.

5.3 Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké.

Starý Zákon:

Kniha Deuteronómium:

6.4 Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný!

6.5 A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.

11.1 Miluj teda Pána, svojho Boha, a zachovávaj jeho pravidlá, zákony, nariadenia a príkazy v každý čas!

11.13 A ak budete poslúchať moje príkazy, ktoré vám dnes ukladám, ak budete milovať Pána, svojho Boha, a slúžiť mu celým srdcom a celou dušou,

11.14 tak dá vašej zemi dažďa na svoj čas, včasný dážď i neskorý dážď, aby ste mohli pozbierať obilie, mušt a olej,

11.15 aj trávu vašich polí pre svoj dobytok, aby ste sa aj vy mali z čoho najesť dosýta.

11.22 Lebo ak budete zachovávať všetky tieto príkazy, ktoré vám ja prikazujem plniť, ak budete milovať Pána, svojho Boha, a kráčať po všetkých jeho cestách a ak mu budete oddaní,

11.23 Pán vyženie všetky tieto národy pred vami a vy prevezmete vlastníctvo od národov, ktoré sú väčšie a mocnejšie ako vy.

19.8 A keď Pán, tvoj Boh, rozšíri tvoje hranice, ako prisahal tvojim otcom, a dá ti celú krajinu, ktorú im prisľúbil,

19.9 ak zachováš všetky príkazy a budeš konať to, čo ti dnes prikazujem, ak budeš milovať Pána, svojho Boha, a kráčať po jeho cestách, pridáš si ešte tri mestá a zdvojnásobíš počet vyššie spomenutých miest,

19.10 aby sa nevyliala nevinná krv uprostred tvojej krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, aby si ju vlastnil a aby si nebol vinný z krvi.

30.6 Potom Pán obreže tebe a tvojmu potomstvu srdce, aby si miloval Pána svojho Boha, z celého srdca a z celej svojej duše, aby si mohol žiť.

30.15 Hľa, dnes som predložil pred teba život i šťastie a smrť i nešťastie

30.16 a prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa – a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva.

30.20 …keď budeš milovať Pána, svojho Boha, a poslušne a verne sa vinúť k nemu; lebo pre teba to znamená život a dlhodobé prebývanie v krajine, o ktorej prisahal Pán, tvoj Boh, Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že im ju dá.”

Kniha Jozue:

22.5 Len na to veľmi dbajte, aby ste konali podľa príkazu a zákona, ktorý vám uložil Pánov služobník Mojžiš: milovať Pána, svojho Boha, kráčať po všetkých jeho cestách, zachovávať jeho príkazy, prilipnúť k nemu, slúžiť mu celým svojím srdcom a celou svojou dušou.”

Zdroj: Biblia.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: