Čo je médiumita II.


Slovenský vedec RNDr. Emil Páleš Csc.  (je popredným predstaviteľom sofiológie, ktorá sa usiluje o syntézu kozmológie, antropológie a teológie), svojim prevratným dielom Angelológia dejín dokázal periodicitu dejín a vplyv archanjelov na vývoj Zeme. Tomuto vedeckému dielu bola udelená cena Zdeňka Kleina za najlepšiu prácu o etologii človeka v roku 2004. Túto cenu mu udelil Dekan Prírodovedeckej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe Prof. RNDr. Pavel Kovář CSc. Emil Páleš podľa uvedených zdrojov má osobnú skúsenosť s týmito anjelskými bytosťami. Viac informácií o jeho práci, jeho knihách a článkoch nájdete na stránke http://www.sophia.sk.
Čo je médiumita II, skrátený článok RNDr. Emila Páleša Csc. (http://www.sophia.sk/casopis/medi.html)

Médium sa vyznačuje tým, že reprodukuje určité informácie bez toho, že by chápalo, čo znamenajú a mohlo prevziať zodpovednosť za to, čo hovorí. Človek však môže rásť iba tým, čo pochopil cez svoje vlastné ja, na čo prišiel sám.
V detských dobách ľudstva anjeli “spolumysleli” s človekom jeho myšlienkové obsahy. V súčasnosti môže pravá inšpirácia prísť až vtedy, keď človek plne využil všetky svoje sily – vrátane myslenia – nie skôr. Pravé anjelské hierarchie sa prejavujú cez naše vlastné ja. Všetko, čo obchádza duchovnú podstatu človeka, “Krista v nás”, je zvod. Žiaden svetonázor získaný prostredníctvom channelingu, kyvadiel, automatického písania a pod. nie je pravý a nemôže viesť k jednote medzi ľuďmi.
Zbavovaním sa zodpovednosti sa zbavujeme aj svojej slobody a pribíjame našu vyššiu duchovnú podstatu na kríž. Médiumita v oblasti informačnej, politickej, náboženskej a pracovnej je najzávažnejším spoločenským problémom súčasnosti.
V Sophii 14, leto 1997 sme si už vysvetlili, aký je rozdiel medzi jasnovidnosťou slnečnou a mesačnou, a ako vznikajú. Mesačná jasnovidnosť je pozostatkom starolemurského, resp. staroegyptského vývoja, a stala sa v súvislosti s príchodom Krista a vývojom slobodnej ľudskej individuality už niečím retardačným. V súčasnosti je časť anjelov, ktorí pôsobili za starého Egypta, opäť aktívna, a pokúša sa prostredníctvom obnovenej starej mesačnej jasnovidnosti opäť viesť ľudstvo. Títo duchovia sa skutočne usilujú zaviesť určitý bezkonfliktný stav, poriadok, “mier” na zemi, ale za cenu toho, že budeme všetci riadení z jedného centra, ako roboti. Navrhujú udržať “mier”, “lásku”, “pozitívne vzťahy” na zemi tak, že navždy zadržia ľudstvo v štádiu detstva, nesamostatnosti. Pôsobia totiž tak, že robia z človeka len médium, používajú ho len ako “kanál” a jeho vlastné duchovné ja ignorujú.
Médiumita v skutočnosti nie je žiaden “dar ducha”. Je to skôr príznak duchovnej zaostalosti. Už len z toho, že stará mesačná jasnovidnosť je viazaná na krv, musíme vidieť, že nejde v žiadnom prípade o dar “ducha”. Mediálne nadanie sa dedí z matky na dcéru, vnučku atď. v rámci pokrvnej línie; mediálne nadané bývajú celé národy, ako napr. Romovia. Nie je to niečo, čo si človek musí vydobiť vlastným, individuálnym úsilím. S vlohou k medialite sa človek buď narodí, alebo k nej môže prísť v neskoršom veku celkom pasívne: po úraze hlavy, po zážitku prahu smrti, nejakej životnej traume, chorobe a pod.
Astrálna jasnovidnosť je niečo, čo sa dá vyvolať zvonka, celkom mechanickými prostriedkami; napr. prostredníctvom chemických látok alebo magnetickým pôsobením. Naozaj, človeku stačí zjesť indiánsky kaktus, peyotl, alebo slovenskú muchotrávku, aby “videl”. Stačí vyfajčiť pár cigariet marihuany, aby sa steny stali priehľadné a človek doslova videl cez ne. Či však potom takto videnému aj rozumie, alebo či to vôbec má nejaký objektívny zmysel, to je už úplne iná otázka.


Čo robí médium médiom

Je samozrejmé, že každé médium, každý kanál sa automaticky ohradí, že ono nie je médium; ale že s tými bytosťami, čo ho vedú, len celkom vedome a slobodne “komunikuje”. Bude tvrdiť, že nečerpá z astrality, ale z “vysokých duchovných úrovní”; že v jeho prípade nejde o temnú mesačnú jasnovidnosť, že predsa neupadá do žiadneho tranzu, že na jeho písaní nie je nič automatické – že celkom jasne a zreteľne počuje vo svojom vnútri hlas, ktorý dobrovoľne zapisuje, a je pritom v úplne normálnom stave vedomia. Medzi staromesačným tranzom a tzv. normálnym stavom vedomia existuje súvislá škála prechodných, zmiešaných foriem: polotranz, ľahký tranz, alfa-hladina a pod., pri ktorých je človek len v mierne zníženom stave vedomia, ktorý mu nebráni vnímať aj jeho okolie. Médiám to však naopak pripadá, že sú vo “zvýšenom stave vedomia”, lebo majú intenzívnejšie emocionálne zážitky, lebo vidia a prežívajú “viac”.
Stará mesačná jasnovidnosť sa však nenazýva temnou preto, že by pri nej človeka nezaplavovali dojmy a obrazy plné svetla a zvukov. Naopak. Mesačná jasnovidnosť sa nazýva temnou preto, že nie je preniknutá významom. Význam videného a prijatého vystupuje len nejasne, akoby z hmiel, akoby nám len vzdialene čosi pripomínal, no nevieme prísť na to, čo. Mesačná jasnovidnosť je založená na vnímaní astrality, slov, obrazov, ktoré nie sú preniknuté duchom, významom, pochopením.
Niektoré kanály fungujú len v úplnom bezvedomí, ako napr. Cayce, Jane Robertsová (Set), Sturé Johansson (Ambres), Jach Pursel (Lazaris). Iné pracujú tak, že nemusia stratiť vedomý kontakt so svojím okolím, napr. Pat Rodegastová (Emanuel), J.Z. Knightová (Ramtha). U média však nie je ani tak rozhodujúce, či stráca alebo nestráca vedomie vonkajšieho sveta, ako to, že si neuvedomuje význam toho, čo hovorí. Médium si pravdaže uvedomuje, že jeho ruka píše, no neuvedomuje si obsah toho, čo píše. Počuje hlas, počuje jednotlivé slová, ale nechápe celkový zmysel a súvislosti toho, čo bolo povedané.
Naprosto vyvedené z konceptu je však otázku “prečo”. Médium nikdy nie je schopné odpovedať na otázku, prečo by to, čo hovorí, malo byť vlastne pravdivé. Na túto otázku môže odpovedať jedine tak, že to hovorí onen hlas, oná autorita. Na otázku, prečo by ten hlas mal hovoriť pravdu, však môže odpovedať znova len tým, že ten hlas, tá autorita hovorí, že hovorí pravdu. Médium samo nie je tvorcom toho, čo sprostredkuje, a preto nikdy nemôže vedieť, či je to pravdivé; nepozná pôvod svojich informácií, preto nemôže nikdy plne zdôvodniť svoje počínanie
Médium sa “otvára vesmíru” – v skutočnosti astromentálnej sfére Zeme – a dúfa, že sa otvára Bohu. Pravdepodobnosť, že do jeho duše spadne nejaká božská múdrosť, je asi taká, ako keby ste cestovali vo vlaku a opýtali sa náhodného spolucestujúceho na zmysel života a vesmíru a na existenciu Boha. Je tu istá pravdepodobnosť, že s vami v jednom kupé práve cestuje dajaký Sokrates alebo Einstein; ale s najväčšou pravdepodobnosťou sa takto dopracujete len k nesúrodej mase subjektívnych a protirečivých názorov a dohadov, ktoré vám v dobrej mienke narozprávajú naprosto nekompetentní ľudia. Aj keby bol jeden z nich skutočne Einstein alebo Tomáš Akvinský, nie je to médiu nič platné, lebo ho nespozná medzi ostatnými.
Médiumita ako obchádzanie Krista

“Ja som tie dvere. Ak vojde niekto cezo mňa, bude zachránený… Nikto nepríde k Otcovi, len cezo mňa.” (Ján 10:9, 14:6) Tieto Ježišove slová, na ktorých si cirkvi tak rady zakladajú svoju výlučnosť, v skutočnosti znamenajú, že človek sa nemôže dostať k Duchu inak, než tak, že v sebe prebudí a začne používať svoju vlastnú iskru ducha, svoje vlastné vyššie, duchovné ja, onoho “Krista v nás”. Nie tým, že bude niekoho nasledovať, po niekom opakovať, môže jeho duch rásť! Len to, čo si vydobil sám cez seba, cez svoje vlastné poznávacie sily, o čom sa sám presvedčil, že je to pravda, čo sám prežil, len to sa mu môže stať spoľahlivou oporou a ďalšou priečkou na jeho ceste nahor. Len to, na čo prišiel sám, sa stáva navždy jeho večným vlastníctvom.
Povedzte, koľko tisíc strán sa zapísalo o tom, že človek musí hľadať tú pravú inšpiráciu v sebe samom, vo svojom vnútri? A ľudia si to znova predstavujú len tak, že majú začuť nejaký telepatický hlas, ktorý ich zase povedie ako slepých! Človek sa nikdy nestane slobodným, kým bude za neho niekto myslieť vonku!
Jednou z hlavných úloh celej árijskej epochy je osamostatnenie, individualizácia myslenia; aby sa človek stal slobodný tým, že sa v myslení postaví na svoje vlastné nohy. Až do konca staroveku anjeli stále ešte podopierali človeka v jeho myslení, poskytovali mu vnútornú barličku tým, že anjel do určitej miery “spolumyslel” s človekom jeho myšlienkové obsahy. Asi tak, ako keď rodičia spolu-riešia so svojím školákom domácu úlohu z matematiky, aby ho kde-tu ešte mohli usmerniť alebo postrčiť dopredu, kde je to potrebné, kým sám neuchopí podstatu. Spomeňme si len na Scotusa Eriugenu, ranokresťanského mnícha, ktorý ešte v 8. storočí povedal: “Anjel myslí vo mne.”. Teda nie “ja myslím”, ako by povedali ľudia dnes, ale: “Anjel myslí vo mne!” – lebo tak to ľudia kedysi skutočne prežívali. Prežívali svoje myslenie úplne iným spôsobom. Z inšpirácií, obrazov, ktoré vyššie bytosti vnárali do ich duší, zostavili svoje mytológie a bájoslovia, napísali z nich celé knihy plné múdrosti bez toho, aby vedeli, ako táto múdrosť vznikla.
V storočiach po Kristovi však anjeli definitívne prenechali myslenie a myšlienkovú substanciu človeku. Keď Kristova krv kvapkala z kríža na zem, vprúdilo rýdze zlato jeho Lásky do aury celej Zeme. Odvtedy každý človek má v sebe zárodok svojej vlastnej vyššej prirodzenosti, svojho vyššieho ja. Človek dostal vlastný zmysel pre Pravdu, pre Krásno, pre Dobro a podľa tohto Zmyslu má odteraz riadiť svoje myslenie už sám. To je sloboda človeka, ale aj jeho zodpovednosť. Nechať sa používať ako médium, je viac nedôstojné; znamená to ubíjať svoju vlastnú vyššiu podstatu, pribíjať Krista v sebe na kríž.
Médiumita nie je žiaden pokrok ani dar; je to pokus o retardáciu človeka do stavu duchovného detstva. Praví anjeli už do astrálneho tela človeka nepôsobia; ale len cez jeho vyššie ja. Žiaden anjel už viac nebude “myslieť vo vás” a za vás. Keď to však niekto stále očakáva, a prenecháva svoju myšlienkovú substanciu k dispozícii “vesmíru”, “Bohu” a pod., bez kontroly svojho vlastného ja, dočká sa skutočne toho, že myslenie v ňom prevezmú iné vesmírne inteligencie zaňho. V tomto prípade však už len inteligencie luciferské. Preto všetky tieto “mimozemské centrály” a inteligencie, ktoré samy od seba vnukajú ľuďom do hlavy rovno celé hotové balíky informácií, nemajú s pravými anjelskými hierarchiami nič spoločné!
Pochopme aspoň toľko: vo vesmíre platí jeden nezvratný zákon: človek má nárok na “nadprirodzenú” pomoc od anjelov vtedy a len vtedy, ak vyvíja úsilie v smere nejakého ušľachtilého zmyslu, a aj to až potom, keď celkom vyčerpal a plne využil všetky svoje vlastné možnosti a schopnosti!
V zemskom vývoji dostal človek iskru ducha, zárodok svojho vyššieho ja, a schopnosť myslenia prešla do jeho vlastnej správy. Vo všetkom, čo teraz presahuje ľudské myslenie, je anjel dokonca povinný stáť človeku po boku so svojou inšpiráciou – ale až potom, keď človek ponamáhal svojho ducha a svoju vlastnú myšlienkovú schopnosť tak, ako len mohol – nie skôr! Až potom nastáva ten zázračný okamih – keď myšlienka príde akoby na hranicu svojich možností, keď príde na koniec labyrintu všetkých alternatív a zmĺkne – aby do toho ticha skanula krištáľová, zvonivá kvapka inšpirácie ako dar vyšších hierarchií. Ale takého človeka, ktorý hovorí, že túži po Poznaní, ale sa mu lení využiť aj jeho vlastné schopnosti, aby sa k Nemu dostal, nemôžu brať anjeli vážne.
Pravé anjelské hierarchie sa prejavujú tak, že pri rýdzom, opravdivom vnútornom úsilí s tou pravou motiváciou človek na to jednoducho “príde”; jedného dňa sám “vie”, s istotou a jasnosťou pozná odpoveď – a zdá sa mu, že na to “prišiel sám”. To sa možno bude zdať niekomu málo “zázračné”, málo “okultné”, ničmenej je to tak. Niet krajšieho okamihu, ako keď človek na niečo “príde”, keď niečo “objaví”; lebo vtedy sú pri nás všetci anjeli!
Pravé anjelské hierarchie sa prejavujú cez nás, cez naše vlastné ja! Čo všetko sa snaží do nášho ja zasahovať, manipulovať ho zvonku, nie je to pravé. Toto je význam onoho “tvrdého” a zdanlivo netolerantného výroku, o ktorom chceli niektorí dokonca pochybovať, či ho Ježiš naozaj vyslovil:
“Amen, amen vám hovorím, že ten, kto nevchádza dverami do ovčinca, ale prechádza inokade, je zlodej a zbojník; ale ten, kto vchádza dverami, je pastier oviec… Amen, amen vám hovorím, ja som tie dvere oviec… Ja som ten dobrý pastier… všetci, koľko ich predo mnou prišlo, sú zlodeji a zbojníci…” (Ján 10:1,2,7,8,11)
Všetko, čo prichádza k nám mediálne, teda nie “cez dvere”, “Krista v nás”, ale obchádza naše ja, vkladá hotovú informáciu rovno do našich nižších obalov, a obchádza naše vlastné pochopenie zmyslu, je zvod. Pravé anjelské hierarchie sa dotýkajú svojimi voňavými peruťami už len nášho vyššieho ja, o ktorého vývoj teraz jedine ide; a komunikujú s ním len prostredníctvom tej prekrásnej reči – čistých esencií zmyslu vecí, hodnôt, cností, krás a dokonalostí. Preložiť túto vyššiu podstatu, zmysel, hodnotu, cnosť do konkrétnych myšlienkových a aplikačných foriem v živote a usporadúvať myšlienky do zmysluplných súvislostí – je teraz už prácou človeka. Je nemožné, aby tu dnes niekto povedal, že prijal vnuknutie, inšpiráciu, ale nepozná jej zmysel; lebo ak nepozná jej zmysel, znamená to, že ju neprijal! Je napríklad absurdné hovoriť, že vrchný veliteľ mimozemšťanov Orthon je totožný s Kristom a podáva nám správy prostredníctvom médií, ktoré sú zaujímavé a “záhadné” práve tým, že nerozumieme ich zmyslu.
Možno sa to bude zdať daktorému čitateľovi príliš tvrdé povedať nahlas, že vôbec žiaden svetonázor, získaný prostredníctvom channelingu, médiumity, automatického písania, virgúl, kyvadiel – z princípu – nie je ten pravý. Kto však toto nepochopí, že dnešný človek sa môže vo svojom živote v skutočnosti opierať už len o to, na čo prišiel sám, ten nepochopil to hlavné, tomu uniká zmysel života a celého zemského vývoja vôbec.
Keď sa vám napríklad v ruke hýbe kyvadielko, virgula, alebo špiritistický stolček, a odpovedá na otázky – ako môžete vedieť, či povie pravdu? Ktosi alebo čosi pôsobí rovno do vášho podvedomia, a odtiaľ hýbe vašou rukou. Kto, alebo čo to je, neviete. Keď k nám prichádza nejaká inšpirácia z nadvedomia, môže prísť jedine cestou cez naše vedomie. Ak prechádza cez nás niečo tak, že to obchádza naše vedomie, neprichádza to z nadvedomia, ale z podvedomia.
Ak o tom čitateľ stále pochybuje, nech si uvedomí len toľko, že každý jeden kanál hovorí niečo iné; takže keby sme boli skutočne odkázaní len na tieto “kanály” a neexistoval by iný, objektívnejší spôsob, ako môžeme sami prísť na Pravdu, boli by sme navždy odsúdení škriepiť sa – a mier na Zemi by nikdy, nikdy nebol možný. Žiadna z kanálovaných entít nie je tým prichádzajúcim “kniežaťom mieru”, o ktorom hovorí Izaiáš (9:6).
Médiumita ako centrálny problém súčasnosti

Médiumita – to veru nie je len problém nejakej úzkej skupiny záujemcov o ezoteriku. Je to ten páľčivý problém súčasnosti!
V stredoveku bola väčšina ľudí stále ešte “médiami”. Spoločenské štruktúry však boli tomu aj prispôsobené: ľudia vykonávali vôľu pápeža a kráľa, šľachty a kléru, a tie v tých najdôležitejších otázkach mysleli a rozhodovali stále za nich. V novoveku, v demokracii, sa však všetky spoločenské štruktúry usporiadali tak, ako keby jednotlivec už myslel a rozhodoval sa sám. V skutočnosti je však jednotlivec vo svojom myslení a rozhodovaní stále ešte vo vleku vonkajších vplyvov: reklamy, tradície, propagandy a pod. Tlač, rozhlas, televízia – médiá nadobúdajú úlohu v spoločnosti. Keby ľudia mysleli vedome, nebolo by nič také možné!
Ľudia skupinovo nasledujú nielen náboženské, cirkevné hnutia a sekty, ale aj politické, ekonomické a iné hnutia bez toho, že by sami vedeli, čo je správne; a odsudzujú tých ostatných. Je to hrôza pomyslieť, že títo ľudia, ktorí nemajú žiaden vlastný názor, vlastnú chrbticu, sa dostávajú na všetky zodpovedné miesta v spoločnosti najľahšie, práve preto, že nie sú zodpovední. Práve preto, že nemajú žiadne vlastné ja, prispôsobia sa čomukoľvek a komukoľvek. Ale všetci tí, ktorí nesú vo svojom srdci nejaký vyšší ideál, a chcú mu zostať bezpodmienečne verní, sú všade prenasledovaní, nenávidení a všade prekážajú. (2Tim 3:12)
Je najľahšie žiť bez vlastného ja, bez chrbtice. Taký človek sa všade vpasuje, všade uplatní, môže prijať všetky druhy práce. Možno, že sa vo svojej práci zúčastňuje na niečom, čo ubližuje státisícom.
Avšak jemu je ľahko: on je iba vykonávateľ, médium; myslenia a zodpovednosti sa už zbavil v prospech niekoho druhého. Spolu so zodpovednosťou sa však zbavujeme v prospech niekoho iného aj svojej slobody; a dávame mu do rúk moc, aby s nami robil, čo chce.
Ale pre takého človeka, ktorý sa skutočne zaujíma aj o následky svojho konania a svojich rozhodnutí, nekončia veci tým, že za ne dostane zaplatené. Kto nechce vo svojom vnútri ubližovať Láske, ak Ju nechce stále bičovať a nasadzovať Jej tŕňovú korunu, ak sa nechce vysmievať všetkým vyšším hodnotám, pre toho väčšina možností, ktoré mu svet ponúka, sa stáva neprijateľná – a jeho cestička sa úži. Ten vchádza “tesnou bránou”. (Mat 7:13,14)
Ten, kto chce dnes nasledovať Krista, a cíti sa zodpovedný aj za svoje okolie, za svoju krajinu, za celú Zem, ten sa cíti ako ukrižovaný; prežíva pocit, že sa nemôže pohnúť ani naľavo ani napravo, ako pribitý na kríži. Denne ho pribíjajú na kríž tí, čo iba bezmyšlienkovite vykonávajú; tí, čo ich jedinou starosťou je len to, ako čo najviac uľahčiť samému sebe, alebo svojej skupine, strane, firme, hoci aj na úkor zvyšku sveta.
Preto keď uvidíte niekoho, kto si o sebe myslí, že je “dobrý človek”, pretože všade “poctivo” urobí, čo od neho chcú a ostatné nie je jeho starosť, povedzte mu: “Takí ľudia, ako Vy, ukrižovali Krista!”. Keď niekde uvidíte človeka, ktorý bezducho opakuje nejaký myšlienkový stereotyp, povezdte mu: “Takí, ako Vy, mu nasadzovali tŕňovú korunu!”.
Hromadná médiumita už bola príčinou fašizmov, komunizmov, politických a náboženských fanatizmov, na konci ktorých ľudstvo vždy precitlo ako zo zlého sna; a v súčasnosti sa opäť buduje taká mašinéria zla, aká tu ešte nebola – a všetci zase pomáhajú: nikto sa necíti byť ten, kto sa má zamýšľať nad celkovým zmyslom toho, kam to povedie.

Emil Páleš

celý článok sa nachádza na  http://www.sophia.sk/casopis/medi.html

Zdroj: RNDr. Emil Páleš CSc.  Celý článok nájdete na stránke: http://www.sophia.sk/casopis/medium.html

Odporúčame zároveň knihy od autora tohto článku: ANGELOLOGIE DĚJIN a SEDEM ARCHANJELOV.

Ich kúpou zároveň podporíte autora v jeho ďalšej náročnej duchovnej práci a takisto ho môžete podporiť do konca apríla 2% z dane.

Reklamy

2 komentáre

 1. Posted by Bosorka on 20. júla 2009 at 10:43

  Tak mňa by na 100% upálili na hranici!!! Mám pocit, že ten článok sa týka aj mňa, teda tej skupiny ludí, o ktorých píšeš.
  Mám to ťažké, včera so mnou komunikovalo vyššíe ja, teda moje podvedomie, ale akosi sa rýchlo ponáhlalo.Keď som sa spýtala, či s ním môžem komunikovať a aj s božími bytosťami, tak mi tvrdilo, že áno. Len božím bytostiam sa to nepáčilo, vraj s ním nesmiem, lebo ono mi nevraví pravdu.Snážím sa riadiť srdcom, len je to ťažké. Je ťažké nájsť skutočnú pravdu!!!

  Odpovedať

  • To je len skopírovaný článok, aby som nepísal len svoje názory. Ja neviem, či je to všetko pravda, čo píše. Ale všimol som si, že základy jeho učenie pochádzajú od Steinera, Abdrushina a Biblie. Ale mám tušenie, že píše pravdivo.
   Ja, čo mám mladších kamarátov, ktorých poznám osobne, tiež sa pokúšajú o rôzny druh komunikácie cez kyvadlo, astrálne chcú cestovať a pod. Je to myslím normálne na začiatku ich cesty, lebo chcú mať dôkazy. Aj ja som tak začínal pred 20 rokmi, všetko som chcel vyskúšať, hoci iba chvíľu, pretože dôkaz mi stačil. A konieckoncov si nemyslím, že to je dôležité vo vývoji, ak sa tým nikomu neubližuje.
   Za najdôležitejšie považujem to, čo učil Buddha a následne po ňom Kristus. Zbaviť sa sebectva, strachu, hnevu…. A potom príde všetko samo. Lebo tým sa odkrývajú závoje, ktoré sú okolo srdca a duchovných orgánov. Tým sa znovu otvorí vedomé prepojenie s naším vyšším Ja, ktoré je v našom duvchovnom srci a naša duchovná iskra nás celých potom môže ožiariť. Jedno dosť uznávané učenie dokonca považuje Krista za vteleného Buddhu.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: