Jánove evanjelium


Vybrané myšlienky hlavne pre tých, ktorí sa ešte nepustili do štúdia Biblie.

Iste mnohí z Vás už viete, že z Nového zákona sa najviac cení Jánovo evanjelium a Zjavenie Jána. Sú to duchovné texty najvyššej úrovne. Netvrdím, že to isté si myslia aj cirkevní hodnostári, to ja neviem, ale hovorím za ľudí, ktorí to v duchovnej oblasti dotiahli dosť daleko. Samozrejme, v Novom zákone, nájdeme aj od iných autorov cenné duchovné rady, ale v tomto článku vyberám, resp. kopírujem iba najdôležitejšie myšlienky z Jánovho evanjelia.

1.17 Apoštol Ján: Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel, jednorodený Syn Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten Ho známym učinil.

1.29 Ján Krstiteľ na Ježiša: Ajhľa, Baránok Boží, ktorí sníma hriech sveta.

1.51 Ježiš: Uvidíte nebo otvorené a anjelov Božích zostupovať na Syna človeka.

3.3 Ježiš: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie.

3.5 Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo z sa narodilo z Ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal, že sa vám treba narodiť znova.

3.13 A nikto nevstúpil do neba, len Ten, kto zostúpil z neba, Syn človeka.

3.16 Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby žiadny, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.

5.14 Ježiš: Ajhľa, ozdravel si, nehreš viac, aby sa ti nestalo horšieho.

5.23 Ježiš: Kto nectí Syna, nectí ani Otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale už prešiel zo smrti do života.

5.39 Ježiš: Skúmate Písma, lebo si myslíte, že večný život máte v nich, a tie vydávajú svedectvo o mne. Ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život.

5.45 Ježiš: Nemyslite, že ja budem na vás žalovať u Otca, iný žaluje na vás: Mojžiš, v ktorého ste zložili nádeje. Lebo keby ste verili Mojžišovi, aj mne by ste verili, veď on písal o mne. Ale keď jeho písmam neveríte, ako by ste uverili mojim slovám?

6.35 Ja som chlieb života, kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude mať smäd.

6.39 A vôľa Toho, ktorý ma poslal je, aby som nič nestratil z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. Lebo to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal život večný a ja ho vzkriesim v posledný deň.

6.51 Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, ak niekto je z toho chleba, bude žiť naveky, a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vydám za život sveta.

6.53 Ak nejete telo Syna človeka a nepijete Jeho krv, nemáte života v sebe. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem skrze Otca, aj ten, kto mňa je, bude žiť skrze mňa.

6.63 Duch je, ktorý obživuje, telo nič neosoží. Reči, ktoré som Vám hovoril, sú duch a život.

7.38 Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. Ako písmo hovorí: Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa. To povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo uverili v Neho; Duch Svätý totiž ešte nebol daný, pretože Ježiš nebol ešte oslávený.

8.21 Ja odchádzam a budete ma hľadať a umriete vo svojom hriechu; kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť.

8.23 Vy ste zdola, ja som zhora, vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že umriete v hriechoch, lebo ak neuveríte, že ja som, umriete v hriechoch.

8.31 I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.

8.43 Prečo nechápete moju reč? Pretože nemôžete počuť moje slová. Vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. On bol vrahom ľudí od počiatku a nestál v pravde, lebo nieto pravdy v ňom.

9.41 Keby ste boli slepí, nemáte hriech, vy však hovoríte: Vidíme. A tak váš hriech ostáva.

10.9 Ja som dvere. Keď cezo mňa vojde niekto, bude spasený. Vojde i vyjde a nájde pastvu.

10.16 Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím viesť, a počujú môj hlas, a bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma miluje preto, lebo dávam svoj život, aby som si ho zase vzal. Nikto mi ho neberie, ja ho kladiem dobrovoľne.

10.34 Či nie je vo vašom zákone napísané: Ja som povedal: Bohovia ste. Keď tých, ktorým bolo hovorené slovo Božie, pomenovali bohmi, a Písmo nemôže byť zrušené, prečo tomu, ktorého Otec posvätil a poslal na svet, hovoríte: Rúhaš sa! ak som povedal, že som Boží Syn.

12.24 Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, ale kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život.

12.47 Ak niekto počúva moje slová, a nezachováva ich, toho nesúdim, lebo som neprišiel odsúdiť svet, ale ho spasiť. Kto pohŕda mnou a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň.

13.20 Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma; a kto mňa prijíma, prijíma Toho, ktorý mňa poslal.

13.33 Kam ja idem, tam vy nemôžete prísť. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali.

13.36 Kam ja idem, tam teraz nemôžeš ísť za mnou, ale neskôr pôjdeš za mnou.

14.2 V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, povedal by som to vám. Idem vám pripraviť miesto a keď odídem a pripravím vám miesto, zase k vám prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem poznáte.

14.6 Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k otcovi, ak len nie skrze mňa.

14.12 Kto verí vo mňa, tiež bude činiť také skutky, ktoré ja činím, áno ešte väčšie bude činiť, pretože ja idem k Otcovi, a čohokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby Otec bol oslávený v Synovi. Keď ma teda budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to učiním.

14.15 Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás.

14.21 Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje, a kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec, aj ja ho budem milovať a vyjavím mu seba samého.

14.23 Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová.

14.26 Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.

14.30 Už nebudem mnoho hovoriť s vami, lebo prichádza vládca tohto sveta. Nemá nič na mňa, prichádza, aby svet poznal, že milujem Otca a činím tak, ako mi Otec prikázal.

15.1 Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.

15.22 Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech. Ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech. Kto nenávidí mňa, nenávidí aj môjho Otca. Keby som nebol medzi nimi konal skutky, aké nik iný nekonal, nemali by hriech. Ale teraz videli a znenávideli aj mňa aj môjho Otca.

15.26 Keď príde Radca, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.

16.7 Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa, spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.

16.23 Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.

17.1 “Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť – a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.”

19.10 Pilát sa ho spýtal: “So mnou sa nechceš rozprávať?! Nevieš, že mám moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa?” Ježiš odpovedal: “Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe.” Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho.

20.17 Ježiš po vzkriesení povedal Márii Magdaléne: “Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.”

20.27 Potom povedal Tomášovi: “Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci ale veriaci!” Tomáš mu odpovedal: “Pán môj a Boh môj!” Ježiš mu povedal: “Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.”

21.21 Keď ho teda Peter zazrel, povedal Ježišovi: “Pane, a čo bude s týmto?” (s Apoštolom Jánom) Ježiš mu odpovedal: “Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? Ty poď za mnou!” A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník neumrie. No Ježiš mu nepovedal: “Neumrie,” ale: “Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho?”

Reklamy

One response to this post.

  1. Posted by Nataša on 6. júna 2017 at 14:01

    Vy, Minne, potrebujete oslobodenie od Zlého ducha, modlitbu oslobodenia, vy neveríte Bohu, ale Zlému duchu, modlám, lebo veríte, že veci vám prinesú zdravie, šťastie, pokoj, a to je modloslužba, ktorá sa protiví Bohu !! Iba Boh náš Pán nám nám dáva pokoj, šťastie, radosť, nie modly! /joga, liečiteľstvo a pod. za nimi je Zlý duch/za ktorými je Zlý duch. žehnám Vás, nech vás Boh žehná. Veľa kresťanov je pomýlených, nehľadá pravdu a neverí Bohu, ale Zlému duchu a slúži Zlému, Zlý duch klame. Treba prosiť Svätého Ducha o rozlišovanie medzi Dobrom a Zlom , o osvietenie

    Odpovedať

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: