Čo učí Biblia o Láske k Bohu

Najkrajšia múdrosť je milovať Boha. Sir 1, 14

Dt 5

9 …lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosť otcov na synoch až do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, 10 ale zmilúvam sa až nad tisícimi u tých, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy.

Dt 6

4 Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný!

5 A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.6 A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, 7 poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť.

Dt 10

1 Miluj teda Pána, svojho Boha, a zachovávaj jeho pravidlá, zákony, nariadenia a príkazy v každý čas!

12 A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, Čítať ďalej

Reklamy

Citáty osobností

Boh si praje, aby sme boli oporou zvierat, keď potrebujú pomoc. Každá bytosť v núdzi má rovnaké právo na ochranu.

František z Assisi

Osvienčim začína tam, kde človek stojí na bitúnkoch a pomyslí si – veď sú to len zvieratá.
Theodor Wiesengrund Adorno, filozof

Otázka neznie: Sú schopné myslieť? Ani: Sú schopné hovoriť? Ale: Sú schopné trpieť?
Jeremy Bentham

Vegetariánstvo je spôsob života, ku ktorému by sme všetci mali smerovať. Kvôli vlastnému ekonomickému prežitiu, kvôli fyzickej pohode a zdraviu a kvôli ochrane duchovných hodnôt.
Thomas Berry, teológ

Ľudia, ktorí jedia mäso sú zodpovední za všetko utrpenie prameniace z jedenia mäsa. Toto utrpenie je spôsobené tým, že používame cítiace bytosti ako potravu. Sú zodpovední za všetky hrôzy a mučivý strach, ktoré musia tie nešťastné stvorenia prežívať, len aby uspokojili ľudské chute. Všetko utrpenie je zaznamenávané ako dôkaz proti ľudstvu:  je prekážkou a brzdou rozvoja človeka.
Annie Besant, ang. filosofka, humanistka a soc. reformátorku Čítať ďalej

Je to možné?

Bol raz jeden človek, ktorý bol ochotný spraviť všetko preto, aby bol po celý život šťastný, zdravý, slávny a bohatý. Každú chvíľku iba po tomto túžil, lebo sa mu v živote nedarilo, ako si predstavoval, až  sa jeho silná túžba zapáčila vládcovi tohto  sveta, ktorý využil svoju príležitosť a prišiel za ním v príjemnom svetelnom tele, aby mu ponúkol všetko, po čom túži:

“Počuj človek, poznám tvoje túžby a som jediný, ktorý ti ich môže splniť.”

Človek sa preľakol tejto peknej svetelnej bytosti a pýta sa so strachom:

“Kto si ctený pane?”

“Som vládcom tohto sveta a všetko, čo vidíš, mi tu patrí.”

“Ty si Boh?”

“Áno, som bohom tohto sveta a prišiel som splniť všetky tvoje túžby.”

“A prečo si mi ich rovno nesplnil, ak to chceš, ale prišiel si za mnou?”

“Lebo chcem niečo viac. Želám si, aby si bol mojim služobníkom a skrz teba, keďže chceš byť aj slávnym, budem obdarúvať aj ďalších ľudí, ktorí potom budú tiež mojimi služobníkmi a ty budeš ich duchovným vodcom.” Čítať ďalej

Nestačí viera v Krista, ako ju mnohí chápu.

Mnohí si dozaista všimli, že kresťanskí kazatelia rôznych cirkví sľubujú spásu za to, ak uveríme v Krista. Držia sa pritom napríklad týchto slov:

“Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.

Čo sa ale stalo? Mnoho “veriacich” je presvedčených, že sú spasení a majú večný život, pretože uverili v Syna. Myslia si to preto, lebo ich to tak naučili a nikdy zrejme sami nečítali dôkladne Bibliu. Z tohto dôvodu sa z nich stávajú otroci náboženstva a oddaní cirkevným predstaviteľom.  Čo je však dôkazom toho, že človek naozaj uveril tak, ako to myslel Ježiš? Čítajme Bibliu: “A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znameniav mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk, a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“ (Marek 16,17),  alebo “Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.” (Ján 14,12). Čítať ďalej

Podobenstvo o vlažných veriacich.

Jeden múdry a spravodlivý kráľovský otec mal 5 dospelých  synov. Žili už samostatne, mimo rodného domova, každý vo svojom kniežatstve. Synovia sa potom s otcom dohodli, že už keď nežijú spolu, tak sa budú stretávať spoločne v jeho paláci pri obede v každú nedeľu, aby si uctili kráľovského otca. Po určitom čase si všimli, že najmladší z ich bratov čoraz častejšie chýbal na spoločnom obede, až nakoniec sa celkom prestal  stretávať. Bolo im to čudné, lebo otca mal veľmi rád a tak ho začali považovať za zradcu a vydedenca. Keď sa s ním stretli, spýtali sa, prečo tak ignoruje otca. On im však odpovedal, že neignoruje otca a dobre vie, čo robí. Tak si nakoniec povedali, že čo nás do neho, veď sme ho veľakrát napomínali, aby nestratil dedičstvo, tak aspoň nám viac ostane. Od tej doby ho považovali za menejcenného a zatrateného.

Po niekoľkých rokoch sa otec rozhodol, že napíše závet, čo aj oznámil svojim synom. Závet im dal prečítať. V závete bolo napísané, že najmladší syn dostáva od otca jeho kráľovské kreslo s palácom a všetkým, čo k tomu patrí a oni štyria dostanú do ďalšieho bezplatného užívania svoje kniežatstvá, v ktorých žijú a ktoré, keďže patria ku kráľovstvu, budú tiež patriť najmladšiemu.

Štyria synovia boli zhrození a začali s otcom vyjednávať: “Otče, veď sme ťa navštevovali a obedovali s tebou každú nedeľu, tak ako sme sa dohodli, a ty si to tak chcel a tvoj najmladší syn porušil túto dohodu, lebo nemá o teba záujem, má už svoj život a navyše nás obvinil, že nechce byť ako my. Čítať ďalej

Bez lásky nie sme ničím

1Korintským 13

Hymnus na lásku – 1 Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.

2 A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

3 A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.

4 Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa,

5 nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé,

6 neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy.

7 Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Čítať ďalej

Evanjelium – Paul Washer